ПМА
ПМБ
ЈУА
ЈУБ
ОХА
ПМА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Физика 2 72
7 Хемија 2 72
8 Биологија 2 72
9 Спорт и спортски актив. 3 108
вкупно 23 828
изборни предмети
ПМА
1 Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 2 72
2 Алгебра 2 72
3 Програмски јазици 2 72
вкупно 6 216
вкупно (здолжителни + изборни) 29 1044

ПМБ

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Физика 2 72
7 Хемија 2 72
8 Биологија 2 72
9 Спорт и спортски актив. 3 108
вкупно 23 828
изборни предмети
ПМБ
1 Програмски јазици 2 72
2 Географија 2 72
3 Латински јазик 2 72
вкупно 6 216
вкупно (здолжителни + изборни) 29 1044

ЈУА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Физика 2 72
7 Хемија 2 72
8 Биологија 2 72
9 Спорт и спортски актив. 3 108
вкупно 23 828
изборни предмети
ЈУА
1 Трет странски јазик (италијански) 3 108
2 Класичен јазик (латински или старогрчки) 2 72
3 Педагогија 2 72
вкупно 7 252
вкупно (здолжителни + изборни) 30 1080

ЈУБ

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Физика 2 72
7 Хемија 2 72
8 Биологија 2 72
9 Спорт и спортски актив. 3 108
вкупно 23 828
изборни предмети
ЈУБ
1 Ликовна уметност 2 72
2 Музичка Уметност 2 72
3 Педагогија 2 72
вкупно 6 216
вкупно (здолжителни + изборни) 29 1044

ОХА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Физика 2 72
7 Хемија 2 72
8 Биологија 2 72
9 Спорт и спортски актив. 3 108
вкупно 23 828
изборни предмети
OXA
1 Вовед во право 2 72
2 Социологија 2 72
3 Латински јазик 2 72
вкупно 6 216
вкупно (здолжителни + изборни) 29 1044