ПМА
ПМБ
ЈУА
ЈУБ
ОХА
ПМА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 132
2 Англиски јазик 3 99
3 Втор странски 2 66
4 Математика 3 99
5 Филозофија 3 99
6 Бизнис и претприемништво 2 66
7 Спорт и спортски актив. 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
ПМА
1 Програмски јазици 3 99
2 Математичка анализа 3 99
3 Физика 3 99
вкупно 9 297
вкупно (здолжителни + изборни) 29 957

ПМБ

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 132
2 Англиски јазик 3 99
3 Втор странски 2 66
4 Математика 3 99
5 Филозофија 3 99
6 Бизнис и претприемништво 2 66
7 Спорт и спортски актив. 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
ПМБ
1 Физика 3 99
2 Хемија 3 99
3 Биологија 3 99
вкупно 9 297
вкупно (здолжителни + изборни) 29 957

ЈУА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 132
2 Англиски јазик 3 99
3 Втор странски 2 66
4 Математика 3 99
5 Филозофија 3 99
6 Бизнис и претприемништво 2 66
7 Спорт и спортски актив. 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
ЈУА
1 Трет странски јазик (италијански) 3 99
2 Класичен јазик (латински или старогрчки) 2 66
3 Психологија 2 66
4 Компаративна книжевност 2 66
вкупно 9 297
вкупно (здолжителни + изборни) 29 957

ЈУБ

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 132
2 Англиски јазик 3 99
3 Втор странски 2 66
4 Математика 3 99
5 Филозофија 3 99
6 Бизнис и претприемништво 2 66
7 Спорт и спортски актив. 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
ЈУБ
1 Ликовна уметност 2 66
2 Музичка Уметност 2 66
3 Психологија 2 66
4 Драмска уметност 2 66
вкупно 9 297
вкупно (здолжителни + изборни) 29 957

ОХА

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 132
2 Англиски јазик 3 99
3 Втор странски 2 66
4 Математика 3 99
5 Филозофија 3 99
6 Бизнис и претприемништво 2 66
7 Спорт и спортски актив. 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
OXA
1 Економија 3 99
2 Менџмент 2 66
3 Логика 2 66
4 Историја 2 66
вкупно 9 297
вкупно (здолжителни + изборни) 29 957