I година
II година
III година
IV година
I година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Граѓанско образование 2 72
8 Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации 4 144
9 Техничко цртање со компјутерска комуникација 3 108
10 Нацртна геометрија 3 108
11 Спорт и спортски активности 2 72
12 Ликовна уметност 1 36
13 Музичка култура 1 36
вкупно 30 1080
феријална практика 10 дена

II година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Техничка механика 3 108
8 Основи на геотехника и хидротехника 4 144
9 Технологија на бетон 3 108
10 Градежни материјали и констукции 4 144
11 Спорт и спортски активности 2 72
вкупно 30 1080
феријална практика 15 дена

III година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 2 72
4 Спорт и спортски активности 2 72
5 Планирање и менаџмент 3 108
6 Армирано бетонски конструкции 3 108
7 Јакост на материјали 2 72
8 Патишта 2 72
9 Хидротехнички објекти 3 108
вкупно 22 792
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 72
2 Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите 2 72
3 Планирање и менаџмент во градежништвото 2 72
4 Армирано бетонски конструкции во градежништвото 2 72
5 Сообраќајници 2 72
6 Применета хидроградба 2 72
вкупно 4 144
вкупно (здолжителни + изборни) 26 936
феријална практика 15 дена

IV година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 99
2 Англиски јазик 2 66
3 Математика 2 66
4 Спорт и спортски активности 2 66
5 Нормирање и планирање со примена на ИКТ 2 66
6 Челични конструкции 2 66
7 Армиранобетонски греди и мостови 2 66
8 Железници 2 66
9 Водовод и канализација 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 66
2 Енергетска ефикасност и пожарна безбедност на објектите 2 66
3 Планирање и менаџмент во градежништвото 2 66
4 Армирано бетонски конструкции во градежништвото 2 66
5 Сообраќајници 2 66
6 Применета хидроградба 2 66
7 Бизнис и претприемништво 2 66
вкупно 4 132
вкупно (здолжителни + изборни) 24 792