ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 4 144
2 Англиски јазик 3 108
3 Втор странски 2 72
4 Математика 3 108
5 Исторја 2 72
6 Географија 2 72
7 Физика 2 72
8 Хемија 2 72
9 Биологија 2 72
10 Информатика 2 72
11 Спорт и спортски актив 2 72
12 Ликовна уметност 2 72
13 Музичка уметност 1 36
вкупно 29 1044