Ред. Бр. Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
I
нед. год.
1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература
или српски јазик
3 108
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72)
1.2. Англиски јазик 2 72
1.3. Историја 2 72
1.4. Информатика 2 72
1.5. Математика 3 108
1.6. Физика 2 72
1.7. Ликовна уметност 1 36
1.8. Спорт и спортски активности1 2+1 72+36
Вкупно часови за општо образование 20
(22)
720+36
(792)
2 СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. Основи на градежништвото 2 72
2.2. Техничко цртање со нацртна гоеметрија 2 72
2.3. Технологија на подопоставувачки и плочкарски работи 2 72
Вкупно часови за стручно- теоретско образование 06 216
Вкупно часови (1+2+3) 30
(32)
1080
(1152)
Ред. Бр. Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
II III
нед. год. нед. год.
1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и
литература или српски јазик
3 108 3 99
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72) (2) (66)
1.2. Англиски јазик 2 72 2 66
1.3. Историја 2 72
1.4. Математика 2 72 2 66
1.5. Спорт и спортски активности1 2+1 72+36 2+1 66+33
Вкупно часови за општо образование 11
(13)
396
(468)
9
(11)
297
(363)
2 СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ
2.1. АнГрадежни материјали 2 72
2.2. Градежни конструкции 2 72
2.3. Технологија на подопоставувачки и плочкарски работи 2 72 2 66
2.4. Планирање и менаџмент 2 66
2.5. Претприемништво 2 66
Вкупно часови за стручно- теоретско образование 6 216 6 132
3 ПРАКТИЧНА ОБУКА
3.1. Практична настава 14 504 16 528
3.2. Феријална пракса 10 дена
Вкупно часови за практична обука 14 504 16 528
Вкупно часови (1+2+3) 31
(33)
1109
(1188)
31
(33)
1023
(1089)