Соња Стефановска- (Помошник Директор)

Соња Стефановска е родена на 03.08.1963 година во Тетово. Дипломирала на Градежен факултет „Кирил и Методиј“ во Скопје, на конструктивен смер. Педагошка доквалификација има завршено на Филозофски факултет во Скопје. Автор е на учебници по стручни предмети од втора година „Градежни материјали и конструкции“ „Градежни материјали во архитектурата“, „Градежни материјали“, за трета година „Патишта“, „Сообраќајници изборна“,„Армиранобетонски конструкции“,„Енергетска ефикасност кај објектите“ за четврта година „Железници“, „Сообраќајници изборна“, „Енергетска ефикасност и пожарна безбедност“ како и рецензент на голем број учебници од стручни предмети

Тесним Етем – (Помошник директор)

Професор по стручни предмети

Стево Павловски- (Раководител на настава)

м-р Стево Павловски е роден на 07.12.1980 година во Скопје. Дипломирал на
Филолошкиот факултет „БлажеКонески“ во Скопје, на групата за македонски јазик и јужнословенски јазици. Магистер по филолошки науки (2014) на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности во Скопје.
Автор е на книгите „Дискурсот на шокот во македонската постмодерна драма“
(2017), „Одблесоци од средновековната и од народната ризница“ (2019);драмските
текстови „Последниот лет за Европа“(2020),„Фотелја„(2023) расказите„Вистина“,
„Приказната за Менахем и Бјел“, „Фотографија“ и „Спомен“, како и на голем број стручни
и научни трудови кои ги објавува во списанијата „Театарски гласник“, Современост“, „Македонски фолклор“, „Зенит“, „Литературен збор“ и др.
Во 2022 година е прогласен за најуспешен професор во училиштето СГГУнаГС
„ЗдравкоЦветковски“, за што добива и признание од Град Скопје за покажани
исклучителни резултати во работата и афирмацијата на училиштето и професијата