При крајот на 1944 година во село Горно Врановци, донесена е одлука за формирање на првото средно техничко – градежно училиште во Македонија за обучување на технички кадар. Во март 1945 година во Скопје на првиот конгрес на македонските техничари предложено е училиштето да го носи името на загинатиот партизан техничар ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ.

Во учебната 1944/45 година се формираат градежно – архитектонски, геодетски и електромашински отсеци со 79 ученика, а наставата започнала на 2 април 1945 година. Во наредните години се формирале 10 отсека од сите гранки на техниката со над 100 предмети и фонд на часови заедно со практична настава од 40 до 42 часа неделно. Поради немање учебни помагала, наставниците од училиштето прават напори и издаваат учебници, скрипти, збирки и слично, се со цел да се олесни следњето на наставната програма.

Наставата по сите предмети се изведува во кабинети. Од учебната 1945/46 до 1999/00 завршиле вкупно 15120 ученика од кои: градежни техничари високоградба 4979, градежни техничари нискоградба 4215, градежни техничари хидроградба 871, геодетски техничари 7905, градежни лаборанти техничари (четврт степен) 304 и занимања 2872 ученика. Денес училиштето образува стручни кадри од градежно-геодетска струка  и гимназиско образование.

https://www.youtube.com/watch?v=MqVv1ssasG0

Дејности

Основна дејност на училиштето е воспитно-образовната. Образува стручни кадри: архитектонски техничар, градежен техничар и геодетски техничар (четиригодишно образование) и ѕидаро-фасадери, монтери за сува градба и армирачи (тригодишно образование). Општо образование – гимназија. Друга дејност на училиштето е изработка и заверка на проектите (градежни документации) за изградба на секакви видови објекти. СГГУ на град Скопје Здравко Цветковски има лиценцирано проектантско биро и ги врши следниве услуги:

 • Изработка на идејни и основни проекти со сите фази
 • Ревизија на основен проект
 • Изработка на преокти за легализација
 • Изработка на проекти за употребна дозвола
 • Изработка на проекти за доградба, надградба и реконструкција
 • Геодетски елаборати (поединечен упис, нумерички податоци, физичка делба
 • Заверка на идеен проект и основни проекти со сите фази
 • Заверка на предмер и пресметка, идеен и урбанистички проект
 • Заверка на проект за доградба и реконструкција
 • Заверка на инжинерски проекти од нискоградба, хидроградба и геодетски работи
 • Заверка на проекти за употребна дозвола
 • Заверка на проекти за легализација

Со реалната компанија во училиштето вршиме испитување на градежни материјали (бетонски коцки, керамички блокови и др.) и вршиме монтажа на преградни ѕидови и спуштени тавани од Кнауф системи монтажна сува градба, ѕидање ѕидови од керамички блокови, малтерисување, молерисување, фарбање, глетување и сл. Сите овие и други услуги ги вршиме точно, прецизно и со релативно ниски цени.