I година
II година
III година
IV година
I година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Граѓанско образование 2 72
8 Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации 4 144
9 Техничко цртање со компјутерска комуникација 3 108
10 Нацртна геометрија 3 108
11 Спорт и спортски активности 2 72
12 Ликовна уметност 1 36
13 Музичка култура 1 36
вкупно 30 1080
феријална практика 10 дена

II година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Геодезија 2 72
8 Геодетски подлоги 2 72
9 Геодетска графичка комуникација 2 72
10 Геодетска мерна технологија 2 72
11 Спорт и спортски активности 2 72
12 Геодетски мерења и пресметувања 3 108
13 Примена на геодетски софтвери 3 108
вкупно 30 1080
феријална практика 15 дена

III година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 2 72
4 Спорт и спортски активности 2 72
5 Геодезија 2 72
6 Геодетски подлоги 2 72
7 Геодетски мерења и пресметувања 3 108
8 Фотограметрија 2 72
9 Инжинерска геодезија 2 72
10 Катастар 2 72
вкупно 22 792
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 72
2 Применета геодезија 2 72
3 Евиденција на недвижностите 2 72
4 Дигитални геодетски подлоги 2 72
5 Анализа и обработка на теренски мерења 2 72
вкупно 4 144
вкупно (здолжителни + изборни) 26 936
феријална практика 15 дена

IV година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 99
2 Англиски јазик 2 66
3 Математика 2 66
4 Спорт и спортски активности 2 66
5 Геодезија 3 99
6 Геодетски мерења и пресметувања 2 66
7 Инжинерска геодезија 3 99
8 Катастар 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 66
2 Геодезија, инфраструктура и просторно планирање 2 66
3 Евиденција на недвижностите 2 66
4 Геоинформатика и геоинформациони системи 2 66
5 Бизнис и претприемништво 2 66
вкупно 4 132
вкупно (здолжителни + изборни) 24 792