I година
II година
III година
IV година
I година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 4108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Граѓанско образование 2 72
8 Градежништво, геодезија и други сектори на квалификации 4 144
9 Техничко цртање со компјутерска комуникација 3 108
10 Нацртна геометрија 3 108
11 Спорт и спортски активности 2 72
12 Ликовна уметност 1 36
13 Музичка култура 1 36
вкупно 30 1080
феријална практика 10 дена

II година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 3 108
4 Информатика 2 72
5 Историја 2 72
6 Физика 2 72
7 Елементи и основи на проектирање 4 144
8 Компјутерски потпомогнато проектирање 2 72
9 Градежни материјали 3 108
10 Цртање и сликање 3 108
11 Спорт и спортски активности 2 72
12 Историја на архитектура и уметност 2 72
вкупно 30 1080
феријална практика 15 дена

III година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 108
2 Англиски јазик 2 72
3 Математика 2 72
4 Спорт и спортски активности 2 72
5 Проектирање на ентериери за домување 4 144
6 Архитектонски конструкции 3 108
7 Детали во ентериер 2 72
8 Пластично обликување 2 72
9 Современа архитектура и уметност 2 72
вкупно 22 792
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 72
2 Проектирање на мебел 2 72
3 Компјутерски потпомогнато проектирње (СAD и СAAD) 2 72
4 Архитектонски конструкции 2 72
5 Разработка на мебел и работилнички цртежи 2 72
6 Арт и дизајн 2 72
7 Пластично обликување 2 72
8 Макетарство 2 72
вкупно 4 144
вкупно (здолжителни + изборни) 26 936
феријална практика 15 дена

IV година

ред. бр. предмети бр.на часови неделно бр.на часови годишно
1 Македонски јазик и литература 3 99
2 Англиски јазик 2 66
3 Математика 2 66
4 Спорт и спортски активности 2 66
5 Проектирање на ентериери за јавни објекти 4 132
6 Конструирање на мебел 4 132
7 Нормирање и планирање во внатрешната архитектура 3 99
вкупно 20 660
изборни предмети
(се изучуваат два по свој избор)
1 Математика 2 66
2 Проектирање на ентериери 2 66
3 Компјутерски потпомогнато проектирње (СAD и СAAD) 2 66
4 Менаџмент нормирање и планирање во арситектурата 2 66
5 Конструирање на мебел 2 66
6 Разработка на мебел и работилнички цртежи 2 66
7 Ентериер и дизајн 2 66
8 Декоративни стилови 2 66
9 Индустриски дизајн 2 66
10 Бизнис и претприемништво 2 66
вкупно 4 132
вкупно (здолжителни + изборни) 24 792