Ред. број Програмска област и наставни предмети Година и фонд на часови
I II III Заст. во %
нед. год. нед. год. нед. год. I – III
1 ОПШТО ОБРАЗОВАНИЕ до 40%
1.1 Македонски јазик и литература, а за учениците од другите заедници: албански јазик и литература, турски јазик и литература или српски јазик и литература 3 108 3 108 3 99 1341 (39.90%)
(1.1.) Македонски јазик и литература за учениците од другите заедници (2) (72) (2) (72) (2) (66)
1.2. Странски јазик 2 72 2 72 2 66
1.3. Историја 2 72 2 72
1.4. Информатика 2 72
1.5. Математика 3 108 2 72 2 66
1.6. физика 2 72
1.7. Ликовна уметност 1 36
1.8. Музичка уметност 1 36
1.9. Спорт и спортски активности1 2+1 72+36 2+1 72+36 2+1 66+33
Вкупно часови за општо образование 18
(20)
648+36
(720+36)
11
(13)
396+36
(468+36)
09
(11)
297+33
(363+33)
2 СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ до 20%
2.1 Основи на градежништво 2 72 702 (20.90%)
2.2. Техничко цртање со нацртна геометрија 2 72
2.3. Градежни материјали 2 72
2.4. Планирање и менаџмент 2 66
2.5. Градежни конструкции 2 72
2.6. Технологија на работење 2 72 2 72 2 66
2.7. Претприемништво и бизнис 2 66
Вкупно часови за стручно-теоретско образование 6 216 8 288 6 198
3 ПРАКТИЧНА ОБУКА до 40%
3.1 Практична настава 08 288 14 504 16 528 1320 (39.20%)
3.2. Феријална практика 10 дена 10 дена
Вкупно часови за практична обука 08 288 14 504 16 528
Вкупно часови (1+2+3) 32
(34)
1152+36
(1124+36)
33
(35)
1188+36
(1260+36)
31
(33)
1023+33
(1089+33)
3363+105
(3573+105)
100%