Јасминка Бошева – (Педагог)

Невенка Трајановска (Дефектолог)

Мартина Самболец – (yчилишен психолог
)

Дел од работните обврски

1.Изработка на годишна програма и годишен извештај за сопствената работа
2.Учество во изготвување на годишни програми и извештаи на ниво на училиште
3.Советодавна работа со учениците
4.Работа со ученици со посебни образовни потреби
5.Работа со надарени ученици
6.Работа со ученици со потешкотии во учењето, прилагодувањето и однесувањето
7.Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и воннаставните содржини
8.Соработка и советодавна работа со родителите
9.Соработка со професори, раководство, стручни активи
10.Унапредување на воспитно образовната работа
11.Аналитичко истражувачка работа
12.Педагошка евиденција и документација
13.Соработка со локална заедница и други институции
14.Индивидуално стручно усовршување
15.Организирање едукативни работилници, презентации, проекции на филмови, дебати и тн.

Мухамед Зенуни (Социолог)