Атина Томовска - (Директор)

Дипломиран професор по историја на книжевност и македонски јазик.Во училиштето работи од 1994 како наставник по македонски јазик и литература.Поставени цели:квалитетна настава,солидни услови за работа и позитивна клима меѓу вработените,учениците,родителите и сите други чинители вклучени во работата на училиштето