Во нашето училиште се одржаа натпревари по:

Англиски јазик

Историја

Физика и

Математика.

Нашите ученици покажаа голем успех,притоа беа наградени прво,второ и трето место.