“Зајакнување на капацитетите на училишните заедници”

Крушево, февруари 2019

Нашите ученици се на тренинг курс “Зајакнување на капацитетите на училишните заедници” во градот Крушево,под менторство на професорката Мелита Станковиќ. Спроведена од стана на Здружение Лидери за едукација,активизам и развој (LEAD) и поддржана од фондацијата KONRAD ADENAUER STIFTUNG. Оваа обука е со цел да се зајакнат капацитетите за водење на училишната заедница. Многу искуства и позитивност која води до ефикасна понатамошна работа на нашиот училишен глас.