Основна дејност на училиштето е воспитно-образовната.
Образува стручни кадри со четиригодишно образование: ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНО

 • архитектонски техничар
 • техничар дизајнер за внатрешна архитектура
 • градежен техничар
 • геодетски техничар

тригодишно образование

 • монтер за сува градба
 • одржувач на чадоводна инсталација


Друга дејност на училиштето е изработка и заверка на проектите (градежни документации) за изградба на секакви видови објекти.
СГГУ на град Скопје Здравко Цветковски има лиценцирано проектантско биро и ги врши следниве услуги:

 • Изработка на идејни и основни проекти со сите фази
 • Ревизија на основен проект
 • Изработка на преокти за легализација
 • Изработка на проекти за употребна дозвола
 • Изработка на проекти за доградба, надградба и реконструкција
 • Геодетски елаборати (поединечен упис, нумерички податоци, физичка делба, изработка на ажурирана геодетска подлога, пратење на деформации на објекти)
 • Заверка на идеен проект и основни проекти со сите фази
 • Заверка на предмер и пресметка, идеен и урбанистички проект
 • Заверка на проект за доградба и реконструкција
 • Заверка на инжинерски проекти од нискоградба, хидроградба и геодетски работи
 • Заверка на проекти за употребна дозвола
 • Заверка на проекти за легализација


Со реалната компанија во училиштето вршиме испитување на градежни материјали (бетонски коцки, керамички блокови и др.) и вршиме монтажа на преградни ѕидови и спуштени тавани од Кнауф системи монтажна сува градба, ѕидање ѕидови од керамички блокови, малтерисување, молерисување, фарбање, глетување и сл.
Сите овие и други услуги ги вршиме точно, прецизно и со релативно ниски цени.