Интеграција на еколошка едукација во образованието.

Интеграција на еколошка едукација во образованието.

Во периодот од 18 -24 Aприл во рамките на програмата Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем, беше спроведена акција за изработка на креативни пораки со еколошки содржини. Истите беа поделени на уцениците и вработените во училиштето, со цел да се подигне еколошката свест кај истите и да се поттикне позитивна промена кон животната средина.