Акција за расходување на архивски материјал

Акција за расходување на архивски материјал

Акцијата беше спроведена во соработка со Дема-ин каде се собра 0,27т стара хартија наменета а рециклирање.