Одбележан денот на екологијата

Одбележан денот на екологијата

Одбележан денот на екологијата во СГГУ на град Скопје Здравко Цветковски со низа еколошки акции за зајакнување на еколошката свест кај учениците и создавање навики за чиста и здрава животна средина во кои активно учество земаа учениците и вработените.Беа спроведени акии за хортикултурно уредување на училишниот двор и училишната зграда. Чистење на училниците од непотребниот и оштетен училишен инвентар. Одржани работилници и презентации на тема климатски промени на кои учествуваа ученици и вработени во училиштето. Активности за „Денот на пролетта-Ден на екологија“ на партнерските училишта СГГУГС„Здравко Цветковски“ и Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието.