Сите новости

asd

asdsad...

Интеграција на еколошка едукација во образованието.

Во периодот од 18 -24 Aприл во рамките на програмата Интеграција на еколошка едукација во македонскиот образовен систем, беше спроведена акција за изработка на...

Акција за расходување на архивски материјал

Акцијата беше спроведена во соработка со Дема-ин каде се собра 0,27т стара хартија наменета а рециклирање....

Одбележан денот на екологијата

Одбележан денот на екологијата во СГГУ на град Скопје Здравко Цветковски со низа еколошки акции за зајакнување на еколошката свест кај учениците и создавање...

Средношколски игри 2015

Во градскиот парк во Скопје, на 03,10,2015 по трет пат оваа година беа одржани Средношклоските игри каде земаа учество повеќе средни училишта од градот Скопје. ...

Интегрирање на електронското учење во училниците

Средното градежно гимназиско училиште на Град Скопје “Здравко Цветовски” се јавува како партнер во проектот „Интегрирање на електронското учење во...

Средношколски игри - 2015

Средношколски игри 2015 Во градскиот парк во Скопје, на 03,10,2015 по трет пат оваа година беа одржани Средношклоските игри каде земаа учество повеќе средни училишта од...