ДЕЈНОСТИ

Основна дејност на училиштето е воспитно-образовната.Образува стручни кадри со четиригодишно образование: ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНО архитектонски техничар техничар дизајнер за внатрешна архитектура градежен техничар геодетски техничар тригодишно образование монтер за сува градба одржувач на чадоводна инсталација Друга дејност на училиштето е изработка и заверка на проектите (градежни документации)

Повеќе

ПРОФЕСОРИ

СЛОБОДАНКА КИСЕЛОВСКА ПОМОШНИК ДИРЕКТОР TESNIM ETEM NDIHMESDREJTOR ЛИДА ТРАЈКОВСКАРАКОВОДИТЕЛ НА СТРУКА ДИЈАНА ВИДЕНОВИЌ РАКОВОДИТЕЛ НА НАСТАВА

Повеќе

ЗА УЧИЛИШТЕТО

СГГУ “Здравко Цветковски” е формирано во 1945 год, како прво македонско средно-техничко училиште во Р. Македонија. Во текот на годините следувале негови трансформации, формирање на нови отсеци, нивно одвојување во посебни училишта, да конечно во учебната 1962/63год се оддвои и почне да функционира, како градежно-техничко училиште. Во

Повеќе

ИСТОРИЈАТ

При крајот на 1944 година во село Горно Врановци, донесена е одлука за формирање на првото средно техничко – градежно училиште во Македонија за обучување на технички кадар. Во март 1945 година во Скопје на првиот конгрес на македонските техничари предложено е училиштето да го носи името

Повеќе