ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – Ранг листа на кандидати на македонски наставен јазик пријавени во јунски уписен рок (трето пријавување) во учебната 2020/2021 година

Природно математичко подрачје А Општествено хуманистичко подрачје А Општествено хуманистичко подрачје Б Јазично уметничко подрачје А Јазично уметничко подрачје Б

Повеќе