КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА

Учениците задолжително ја применуваат државната унифицирана платформа според насоки дадени од наставниците. Учениците се должни да присуствуваат на онлајн наставата и да се придржуваат според распоредот  на часови и смени. Ученикот во онлај наставата се вклучува навремено. За секое отсуство (неприклучување) наставникот води евиденција во пишаниот дневник

Повеќе

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.30 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето. Половина од паралелките од прва смена пристигнуваат во училиште најдоцна до 7,45 часот, а втората половина најдоцна до 8,00

Повеќе

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Онлајн настава Времетраење на часови :                                                                                   час Прва смена  времетраење 1 8:00 – 8:35 2 8:40 – 9:15 голем одмор 9:15 – 9:25 3 9:25 – 10:00 4 10:05 – 10:40 голем одмор 10:40 – 10:50 5 10:50 – 11:25 6 11:30 – 12:05

Повеќе