ПРЕПОРАКИ ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА

Препораките се однесуваат на сите јавни основни и средни училишта и се во насока да се поддржи реализација на ефективна и ефикасна онлајн настава, да се обезбеди етичко однесување на наставниците и учениците за време на реализација на наставата од далечина.

Повеќе

REKOMANDIME PËR SJELLJEN E MËSIMDHËNËSVE DHE NXËNËSVE GJATË KOHËS SË REALIZIMIT TË MËSIMIT NË DISTANCË

Rekomandimet kanë të bëjnë me të gjitha shkollat publike fillore dhe të mesme dhe janë në drejtim për të mbështetur realizimin e mësimit efektiv dhe efikas online, të sigurohet sjellje morale të mësimdhënësve dhe nxënësve gjatë realizimit të mësimit në distancë.

Повеќе

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА

Учениците задолжително ја применуваат државната унифицирана платформа според насоки дадени од наставниците. Учениците се должни да присуствуваат на онлајн наставата и да се придржуваат според распоредот  на часови и смени. Ученикот во онлај наставата се вклучува навремено. За секое отсуство (неприклучување) наставникот води евиденција во пишаниот дневник

Повеќе

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.30 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето. Половина од паралелките од прва смена пристигнуваат во училиште најдоцна до 7,45 часот, а втората половина најдоцна до 8,00

Повеќе

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЧАСОВИ

Онлајн настава Времетраење на часови :                                                                                   час Прва смена  времетраење 1 8:00 – 8:35 2 8:40 – 9:15 голем одмор 9:15 – 9:25 3 9:25 – 10:00 4 10:05 – 10:40 голем одмор 10:40 – 10:50 5 10:50 – 11:25 6 11:30 – 12:05

Повеќе