ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

Средното градежно гимназиско училиште оваа година прослави седумдесет и пет години од своето формирање, развој и растеж. Седумдесет и пет години училиштетп „Здравко Цветковски “ го честува името на својот патрон. Седумдесет и пет години живее спменот на Здравко, кој се пренесува од генерација на генерација. Здарвко

Повеќе