КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Наставниците во средното училиште доаѓаат во 7.30 часот за прва смена, односно 13.00 часот за втора смена, за да го организираат влегувањето на учениците согласно распоредот на училиштето. Половина од паралелките од прва смена пристигнуваат во училиште најдоцна до 7,45 часот, а втората половина најдоцна до 8,00

Повеќе