ИНТЕРЕН ОГЛАС

за запишување ученици во СГГУ на ГС „Здравко Цветковски“ Скопје

во учебната 2018/2019 година

  1. БРОЈ НА УЧЕНИЦИ

ВО СРЕДНОТО ГРАДЕЖНО ГИМНАЗИСКО УЧИЛИШТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ “ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ”

Во прва година ќе се запишат 714 ученици во 21 паралелки (510 ученици во 15 паралелки со настава на македонски јазик и 204 ученици во 6 паралелки со настава на албански јазик) според наставните планови и програми за:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 минимум поени

мак 204 уч. 6 пар.

Градежно-геодетска струка – 510 ученици, 15 паралелки

– архитектонски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– архитектонски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– градежен техничар

мак

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– градежен техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– геодетски техничар

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– геодетски техничар

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– техничар дизајнер за внатрешна архитектура

мак

68 уч.

2 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– техничар дизајнер за внатрешна архитектура

алб

34 уч.

1 пар.

4 г.тр.

45 минимум поени

– монтер за сува градба

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

– монтер за сува градба

алб

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

– одржувач на чадоводна инсталација

мак

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

– одржувач на чадоводна инсталација

алб

34 уч.

1 пар.

2 г.тр.

30 минимум поени

П Р Е Г Л Е Д

на наставните предмети од основното образование кои се предвидени во критериумите за рангирање на успехот на учениците

1

2

3

4

Ред.бр.

С Т Р У К А

Наставни предмети кои се задолжителни

Наставни предмети кои се од значење за струката, односно изборното подрачје

1.

Градежно-геодетска мајчин и странски јазик – математика, физика

2.

Гимназиско образование мајчин и странски јазик
Природно – математичко подрачје (комбинација А) мајчин и странски јазик математика, физика
-Природно – математичко подрачје (комбинација Б) мајчин и странски јазик -математика, биологија
-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација А) мајчин и странски јазик -математика, историја
-Општествено – хуманистичко подрачје (комбинација Б) мајчин и странски јазик -математика, историја
-Јазично – уметничко подрачје (комбинација А) мајчин и странски јазик -математика, историја
-Јазично – уметничко подрачје (комбинација Б) мајчин и странски јазик -математика, историја
* Мајчин јазик: македонски јазик, албански јазик

*При пријавувањето (во пријавата за запишување) учениците треба да изберат две од понудените комбинации за гимназиско образование.