Мировно образование: Посета на Тетово

Во рамки на проектот за Мировно образование беше организирана еднодневна посета на градот Тетово, а истата ја реализираа три професори, два млади мировни едукатори и петнаесет ученици од мировниот клуб на СГГУ Здравко Цветковски. Во рамки на оваа екскурзија беа посетени Шарената џамија во

Тетово и манастирот во село Лешок, а потоа беше предвидено време за дискусија. Главен акцент во дискусијатабеше ставен на теми кои и претходно биле разработувани на училишните работилници како: надминување на разликите, конфликти и нивно решавање и др.

  • Delicious
  • Digg
  • E-Mail
  • Facebook
  • Google Buzz
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Twitter
  • Tumblr