П Р И Ј А В А – За запишување на ученици во СГГУ Здравко Цветковски во I (прва) година во учебната 2021 / 2022 година

F L E T Ë P A R A Q I T J E – për regjistrimin e nxënësve në SHMNGJ Zdravko Cvetkovski në vitin e I (parë) në vitin shkollor 2021 / 2022