Од заеднички интерес за компаниите од градежно-геодетската струка и СГГУ Здравко Цветковски, во март се потпишани меморандуми за соработка.

Со поддршка од МОН, Стопанската комора и сите други чинители, чекориме кон создавање на квалитетно оспособени стручни кадри.

ИЗБЕРИ СТРУЧНО!