УПИСНИ РОКОВИ И ТЕРМИНИ

Уписите за учебната 2020/2021 во СГГУГС „Здравко Цветковски“ ќе се одвиваат во следните уписни рокови:

Прв уписен рок:

Резултатите од првиот уписен рок се објавени на следните линкови:

Стручно образование – македонски наставен јазик
Гимназиско образование – македонски наставен јазик
Стручно образование – албански наставен јазик

Втор уписен рок

Резултатите од првиот уписен рок се објавени на следните линкови:

Стручно образование – македонски наставен јазик
Гимназиско образование – македонски наставен јазик
Стручно образование – албански наставен јазик

Трет уписен рок

Стручно образование – македонски наставен јазик
Гимназиско образование – македонски наставен јазик
Стручно образование – албански наставен јазик

За ученици упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување:

24 август, 2020 година
При запишувањето потребно е да се достави доказна документација.


ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Со цел да се намали потребата за физички контакт и задржување во просториите на училиштето, за запишување во СГГУ „Здравко Цветковски“ потребно е да ја испечатите и пополните Пријавата за упис во учебната 2020/2021 пред да дојдете во училиштето.

Пријавата можете да ја најдете на следниот линк:

Пријава за упис

За помош при пополнувањето, Ве молиме симнете го упатството за пополнување на пријавата.

Останати документи (се носат во училиштето при упис)

 • пријава за запишување (пријавата за запишување ученикот ја печати и пополнува дома);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
 • извод од матичната книга на родените (без оглед на датумот на издавањето).
 • дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за струката односно изборното подрачје;

ПРАВИЛНИК НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА УПИСИТЕ

Со оглед на настанатата ситуација со КОВИД-19, СГГУГС „Здравко Цветковски“ ќе применува посебен режим на движење и однесување во рамките на училишниот двор и внатрешните простории. Овие мерки вклучуваат:

 • Секој ученик треба да дојде со претходно пополнета Пријава и целоснат документација, согласно претходната точка (Потребни документи);
 • Влезот во училиштето се ограничува само на учениците кои се запишуваат (без придружба од родител), освен кога
 • За ученик кој е спречен од оправдани причини, се овозможува влез на еден родител/старател;
 • Носењето на заштитна опрема, маски и ракавици е задолжително;
 • Постојано одржувајте физичко растојание од минимум 2 метри од лицата околу вас;
 • Носете свое пенкало;
 • Следете ги насоките за движење, почитувајте ги препораките на редарите и влегувајте еден по еден во училиштето (т.е. откако редарот ќе ви дозволи);
 • Не се задржувајте повеќе од 5 минути во училиштето;
 • Влезот на ученици во училиштето ќе биде ограничен – молиме за трпение и одговорно однесување надвор од училиштето.

Ви благодариме!